Myynti- ja toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Turun Uunisepät Oy:n kotimaan myyntitoiminnassa. Nämä ehdot koskevat Turun Uunisepät Oy:n (”myyjä”) ja kuluttajien (”ostaja”) välisiä kauppoja. Nämä ehdot koskevat kaikkia myyjän tekemiä tulisijatuotteiden toimituksia, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, yhtiön kuluttajien kanssa tekemissä sopimuksissa ensisijaisesti Suomen kuluttajansuojalakia ja toissijaisesti Suomen kauppalakia.

Myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet, joita ei kyetä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin, ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa tai kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

3. Tarjous

Ellei tarjouksessa muuta mainita, se on voimassa 14 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta.

4. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy siinä vaiheessa, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Tarjous hyväksytään allekirjoittamalla tilaussopimus, jonka liitteenä ovat nämä myynti- ja toimitusehdot sekä ohjeet asiakkaalle toimitusta ja asennusta varten, mitoituskuvat ja tekniset dokumentit, tarvikeluettelo ja käyttö- ja huolto-ohje. Allekirjoitettu tilaussopimus sitoo kumpaakin osapuolta. Siltä osin kuin kaupan ehdot poikkeavat näissä ehdoissa sovitusta, näistä ehdoista poikkeavat kaupan ehdot vahvistetaan tilaussopimuksessa. Ostajan vastuulla on tarkistaa tilaussopimuksen ja sen liitteiden oikeellisuus ja viipymättä ilmoittaa siinä havaitsemistaan virheistä. Ostaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Esim. jos purkutyössä löytyy asbestia tai kohteen rakenteet ei vastaa annettuja tietoja, niin näistä syntyneet ylimääräiset kustannukset kuuluvat ostajalle.

5. Maksuehdot

Maksuehto on 14 pv netto (tarvikkeet) ja 14 pv netto (asennus). Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Huomautukset on tehtävä kirjallisesti 8 pv kuluessa laskun päiväyksestä lukien. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä: tarvikkeet laskutetaan 14 vuorokauden maksuajalla tarvikkeiden lähtiessä tehtaalta ja asennus laskutetaan 14 vuorokauden maksuajalla asennustyön valmistuttua. Mikäli uunin viimeistely siirtyy asiakkaan toivomuksesta, tulee asiakkaan maksaa 2/3 asennuslaskusta. Mikäli toimituksessa on virhe, asiakkaan on maksettava tarvikelasku sen selvältä ja riidattomalta osin alkuperäisenä eräpäivänä. Loppuosa on maksettava virheen tai puutteen tultua korjatuksi. Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin, kunnes koko kauppahinta on maksettu.

6. Toimitusaika, toimitusehto ja vaaranvastuun siirtyminen

Toimitusehto on Finnterms 2001 ehtojen mukainen DDU. Rahti ja kuljetusvakuutus veloitetaan asiakkaalta. Myyjä toimittaa tilatut tulisija- ja hormitarvikkeet lavoille pakattuna sopimuksessa sovittuun kohteeseen. Tarjouksessa ja tilaussopimuksessa olevat toimitusajat ovat sen hetkisiä arvioita. Myyjä ei sitoudu siihen, että toimitus tehdään jonakin tiettynä ajankohtana eikä myyjä vastaa vahingoista tai menetyksistä, joita voi aiheutua siitä, että toimitus myöhästyy arvioidusta toimitusajankohdasta. Tavaran hallinta ja vaaranvastuu siirtyy ostajalle myyjän toimitettua tuotteen sovittuun kohteeseen. Ostaja huolehtii tulisijatuotteiden ja tarvikkeiden asianmukaisesta suojauksesta ja säilytyksestä toimituksen ja asennuksen välisenä aikana.


7. Toimitusajan muutokset

Kaikista muutoksista toimitusaikaan on sovittava myyjän kanssa kirjallisesti. Ostajan on ilmoitettava uusi toimitusaika viimeistään neljä (4) viikkoa ennen tavaran toimitusta. Mikäli ostaja tekee toimitusajan muutoksen lyhyemmässä ajassa, on toimitusajan muutoksesta maksettava korvaus vähintään 150 €. Mikäli alkuperäiseen toimitusajankohtaan on vähemmän kuin 2 (kaksi) viikkoa tai tavara on jo lastattu, muutokset eivät ole enää lainkaan mahdollisia. Ostaja on tällöin velvollinen hoitamaan varastoinnin esim. rahdinkuljettajan terminaaliin ja maksaa varastoinnista syntyneet kustannukset varastoinnin suorittajalle.

8. Tilaussopimuksen muutokset
8.1. Myyjän muutosoikeus

Myyjä kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja uudistaa mallistoaan pyrkimyksin tuottaa parhaat tekniset ratkaisut tuotteisiinsa. Tuotteisiin tehdään päivityksiä, jotka voivat vaikuttaa jossain määrin tuotteen yksityiskohtiin ja ulkonäköön muuttamatta kuitenkaan tuotteen ulkonäköä olennaisesti. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tilaussopimuksen mukaista tuotetta malliston muuttuessailman etukäteisilmoitusta ostajalle edellyttäen, ettei muutos olennaisesti muuta tuotteen ulkonäköä. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi pintamateriaaliin, takkaluukun ulkonäköön, kahvan sijoitteluun, takan korkeuteen tai takkaluukkujen sijoitteluun liittyvät olennaista vähäisemmät muutokset. Olennaisista tuotteen ulkonäköön liittyvistä muutoksista ilmoitetaan ostajalle aina hyvissä ajoin etukäteen toimittamalla postitse muutosilmoitus ostajan toimitussopimuksessa merkittyyn postiosoitteeseen. Ostajalla on tällöin muutosilmoituksessa esitettyyn määräpäivään mennessä (pääsääntöisesti vähintään 2 viikkoa) mahdollisuus kuluitta purkaa tilaussopimus. Mikäli ostaja purkaa tilaussopimuksen malliston muutoksen vuoksi, palautetaan ostajan mahdollisesti suorittama maksu täysimääräisesti lisättynä korkolain 3 luvun 2 §:n mukaisella korolla (tuottokorko).

8.2. Ostajan muutosoikeus

Ostaja voi ehdottaa muutoksia tilaussopimukseen jäljempänä ilmoitetun menettelyn mukaisesti. Muutosehdotus tulee tehdä hyvissä ajoin ja aina viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen alkuperäistä toimitussopimuksessa sovittua toimitusajankohtaa (huomioi lisäksi jäljempänä mainitut muutosilmoitusajat). Kaikista muutoksista on sovittava myyjän kanssa etukäteen kirjallisesti, jotta muutoksesta tulee myyjää sitova. Muutoksesta aiheutuvista kaikista lisäkustannuksista vastaa yksin ostaja ja lisäksi ostajalta voidaan veloittaa käsittelymaksu, joka on määrältään vähintään 250 €.

Ostajan tulee tehdä ehdotus kirjallisesti myyjälle ja varmistua siitä, että myyjä on saanut ostajan ehdotuksen tietoonsa. Myyjä ilmoittaa ostajalle kirjallisesti, onko muutos mahdollinen, miten muutos voidaan toteuttaa ja mikä on muutoksen tekemisestä ostajalle aiheutuva kustannus (muutosta koskeva tarjous). Mikäli ostaja hyväksyy myyjän muutosta koskevan tarjouksen, myyjä vahvistaa sovitun muutoksen uudella tilausvahvistuksella, jossa vahvistetaan muutoksesta maksettava korvaus, uusi toimitusajankohta ja muut muutoksen ehdot. Myyjä ei ole velvollinen tekemään ostajan ehdottamia muutoksia tilaukseen, ennen kuin muutoksen aiheuttamien kustannusten korvaamisesta on sovittu.

Kivipintaisissa tulisijoissa ostajan pitää tehdä muutosehdotus myyjälle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen toimitusta ja muissa tulisijoissa ja tarvikkeissa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen toimitusta. Edellä mainittuja ajankohtia myöhemmin tehtävistä muutosehdotuksista, jotka johtavat sopimukseen veloitetaan lisänä käsittelymaksu, joka on määrältään vähintään 250 euroa.

9. Tavaran vastaanotto

Ostajan tulee ennen tulisija- ja hormitarvikkeiden toimitusta huolehtia näiden ehtojen liitteenä olevien toimitusta ja asennusta varten tehtyjen ohjeiden mukaisista asioista ja toimenpiteistä, jotka ovat edellytys sille, että toimitus voidaan suorittaa asianmukaisesti (liite tulisijantoimituksen saapuessa toimi näin). Ostajalla on velvollisuus tarkastaa toimituksen oikeellisuus ja verrattava sitä rahtikirjan tietoihin. Lisäksi on tarkastettava toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan. Näkyvät vahingot asiakkaan on merkittävä luovutushetkellä rahtikirjaan kuljetusliikettä varten. Jos toimitus on joltain osin puutteellinen tai virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle tai lähimpään myymälään viimeistään 5 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Määräajan umpeuduttua ostaja menettää oikeutensa vedota toimituksen vaurioihin tai puutteisiin.

10. Asennus

Tulisijatuotteen asennuksen suorittaa myyjän valtuuttama asentaja. Tulisijan asennusajasta sovitaan tarkemmin ostajan ilmoitettua asennuspaikan olevan valmis. Ostajan velvollisuudet ennen asennusta ja asennuksen aikana on määritelty näiden sopimusehtojen liitteenä olevissa ohjeissa toimitusta ja asennusta varten. Ostajan on ennen asennusta huolehdittava näissä ohjeissa määritellyistä asioista ja toimenpiteistä, jotka ovat edellytyksenä tulisijatuotteen asennukselle. Asentajan matka- ja majoituskustannukset sisältyvät hintaan edestakaisen automatkan ollessa alle 200 km. Muissa tapauksissa matkakustannuksista on sovittava erikseen myyjän kanssa.

11. Tuotteiden ominaisuudet

Toimituksen sisältö ja tuotteiden laatu määräytyvät tilaussopimuksen ja sen liitteinä olevien dokumenttien mukaisesti. Myyjä vastaa tuotteiden laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen ja käyttöolosuhteisiin liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

12. Takuu ja myyjän vastuu virheistä

Ostajan tai hänen edustajansa on allekirjoitettava takuukortti heti asennustyön valmistumisen jälkeen. Mahdolliset puutteet, virheet ja epäkohdat merkitään takuukorttiin.

12.1
Takuuajat alkavat siitä päivästä, kun myyjän valtuuttama asentaja on asentanut tulisijan ja asiakas on allekirjoittanut takuukortin. Myyjä myöntää tulisijatuotteelle materiaali- ja valmistusvirheille kahden vuoden takuun. Tulipesän elementeille myyjä myöntää kuitenkin 5 vuoden takuun. Takuuaikana tehdyt takuukorjaukset eivät jatka tuotteelle myönnettyä takuuaikaa. Takuuehdot ovat voimassa ainoastaan Suomessa asennetuissa tulisijoissa.

12.2
Myyjä sitoutuu takuuaikana korjaamaan käyttö-ja huolto-ohjeiden mukaisessa käytössä ilmenneet, konstruktiossa aineessa tai työssä esiintyvistä puutteellisuuksista johtuvat virheet joko korjaamalla tuotteen tai korvaamalla tuotteen tai sen osan uudella tai vastaavalla tuotteella.

Takuu ei korvaa slammatuissa pinnoissa, laattasaumoissa tai graniitti- ja marmoripinnoissa esiintyviä hiushalkeamia, jotka eivät vaikuta turvallisuuteen tai toimintaan, kuten ei myöskään vähäisiä sävyeroja laattojen ja kivien väreissä. Värivaihtelut ja lustoisuus ovat ominaisia laatoille ja kiville.

Myyjän takuu ei koske seuraavia tuotteita ja osia:
- Kipinäverkot, tiivisteet ja arina
- Tulisijan ulkopuoliset vesilämmönsiirtimet
- Ostajan itse asentama takka, esim. Balladi

12.3
Takuun voimaantulo edellyttää, että tulisijatuotteen asennuksen on suorittanut myyjän valtuuttama asentaja; asiakas on hyväksynyt asennuksen ja allekirjoittamalla tulisijan takuukortin ja palauttamalla sen tehtaalle sekä maksanut tulisijan kauppahinnan ja asennuksen tilaussopimuksen mukaisesti.

12.4
Myyjän vastuu koskee ainoastaan virheitä, jotka ilmenevät käytettäessä tuotetta oikein ostajalle annettujen kirjallisten käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Takuu ei koske virhettä, jotka ovat aiheutuneet ostajalle annettujen kirjallisten käyttö- ja huolto-ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta ostajasta johtuvasta seikasta. Takuu ei myöskään käsitä virhettä, jotka ovat aiheutuneet tavaran vastaanoton jälkeen syntyneistä seikoista, kuten ostajan väärin tekemistä tai teettämistä asennus-, korjaus-, tai huoltotöistä; huollon laiminlyönneistä; taikka luonnollisesta kulumisesta, liiallisesta polttamisesta tai asiakkaan tuottamista mekaanisista vaurioista.

13. Reklamointi

Jos toimitettu tuote on joltain osin virheellinen, ostajan tulee reklamoida kirjallisesti myyjälle heti virheen havaittuaan, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa asennuksesta. Asianmukainen reklamaatio on edellytys myyjän vastuulle virheistä. Ostajan huomaamasta, asennetussa tulisijatuotteessa olevasta virheestä on ostajan reklamoitava myyjälle kirjallisesti, täyttämällä huoltokutsu osoitteessa www.uunisepat.fi/ota-yhteytta/huoltokutsu. Reklamaation tulisi sisältää selvitys tuotteen hankkimisajasta ja -paikasta, virheen ilmenemistavasta, valokuva virheestä sekä ostajan vaatimuksista myyjälle.

14. Ylivoimainen este

Myyjä vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä silloin, kun velvollisuuden täyttämisen estää myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, jonka seurauksia myyjä ei kohtuudella ole voinut välttää eikä voittaa. Tällaisena esteenä pidetään mm. tulipaloa, luonnonilmiötä, lakkoa, työsulkua, sotaa, keskeisten toimittajien toimitusten estymistä, tuotantolaitteiston vaurioitumista ja tuonnin tai viennin rajoittamiseen liittyviä viranomaistoimenpiteitä.


OHJEISTUS ASIAKKAALLE:

Ennen toimitusta ja asennusta:
- Tulisijalle varattu paikka täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset paloturvallisuus- ja suojaetäisyysmääräykset. Valmistaja määrittää CE-merkinnässä ja/tai suoritustasoilmoituksessa tulisijan ja savuhormin suojaetäisyyden.
- Tulisijan perustus on kosteudelta eristetty, suora, sopimuksen liitteissä olevassa teknisissä tiedoissa määritellyn kokoinen, korkeudeltaan lattiapinnan tasolla, sekä kestävyydeltään riittävä tulisijan ja hormin painoon nähden.
- Tulisijan taustaseinät on tasoitettu etukäteen.
- Tulisija saa riittävästi korvausilmaa, eikä huoneistossa ole huomattavaa alipainetta.
- Savuhormi on paloviranomaisten hyväksymä ja yhteensopiva tulisijan kanssa ja että hormiin on tehty vuosittainen nuohous. Tulisijaan liitettävän hormin tulee täyttää rakennusmääräyskokoelman E3 mukaiset vaatimukset.
- Hormiliitosaukko on valmiina sopimuksen liitteenä olevassa teknisissä tiedoissa määritellyssä paikassa.
- Hormi on nuohottavissa
- Asennuskohteessa on saatavilla sähköä ja puhdasta vettä.
- Asennuskohteen lämpötila on vähintään + 10 astetta.
- Mikäli työ sisältää hormin asentamisen, ostajan tulee varmistaa, että hormille on riittävästi tilaa ja että välikatolla on tilaa tehdä asennustyötä. Asennettaessa hormi läpivienteineen, asiakkaan tulee varmistaa, että hormi läpivienteineen on asennettavissa osoitettuun paikkaan ilman esteitä. Asiakas varmistaa myös pääsyn välipohjaan sekä kulkutien välipohjassa.
- Perälautanosturilla varustetulla jakeluautolla on pääsy asennuskohteeseen ja tarvikkeet voidaan purkaa tasaiselle alustalle kuljetuslavoilla.
- Ostajan on huomioitava, että katolle on tarvittavat tikkaat sekä katolla liukuesteet ja lapetikkaat mikäli niitä ei ole tilaussopimuksella.
- Jos Turun Uunisepät ei toimita juuripellityssarjaa hormiin, on asiakas vastuussa hormin juuren suojauksesta.
- Ostajan tulee huolehtia, että ilmastointikoje on kytketty pois päältä asennuksen ajaksi.

UUNISEPPIEN TOIMITUKSEN SAAPUESSA TOIMI NÄIN

Tarkasta lavojen/pakkausten lukumäärä ja vertaa sitä rahtikirjan tietoihin (ostaja tai ostajan edustaja). Mikäli lavoja/pakkauksia puuttuu tai niissä näkyy vaurioita, pyydä kuljettajaa kirjaamaan ne rahtikirjaan. Tarkastuksen ja mahdollisten kirjausten jälkeen kuittaa rahtikirja. Ilmoita mahdollisista vaurioista välittömästi lähimpään Uuniseppien myymälään.
Lähin myymälä: www.uunisepat.fi. -> ota yhteyttä.

SEURAAVAN VIIDEN (5) VUOROKAUDEN AIKANA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET.
Jos tilauksenne sisältää sisäänkannon, voitte jättää seuraavat kohdat huomioimatta.
1. Poista tarvikkeiden ympäriltä olevat suojamuovit. Käytä niitä suojana ja alustana kun siirrät tarvikkeet asennuspaikan läheisyyteen.
2. Tarkista, että toimitus on pakkausluettelon mukainen (pakkausluettelo on toimituksen muovitaskussa).
3. ILMOITA MAHDOLLISISTA PUUTTEISTA VÄLITTÖMÄSTI OMA MYYJÄLLE TAI LÄHIMPÄÄN UUNISEPPIEN MYYMÄLÄÄN. Lähin myymälä: www.uunisepat.fi. -> ota yhteyttä.
4. Varastoi tulisijaelementit tasaiselle ja tukevalle alustalle säältä suojattuna. Laske elementit varovaisesti alustalle. Älä tiputa tai kolhi elementtejä.
5. Varastoi teräs- ja valurautaiset osat heti kuivaan paikkaan ruostumisen estämiseksi. Varastoi myös laastit kuivaan paikkaan.
6. Kanna tulisijaelementit mahdollisimman lähelle asennuspaikkaa viimeistään kaksi vuorokautta ennen asennusta. Ympäröivän lämpötilan tulee olla yli + 10 °C. Käsittele elementtejä varoen. Raskaimmat elementit painavat jopa yli 30 kg (riippuen uunin mallista), joten kantamiseen voidaan tarvita useampi henkilö.
7. OLE YHTEYDESSÄ ASENTAJAAN JA ILMOITA SISÄÄNKANTO TEHDYKSI.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Turun Uunisepät Oy:n kotimaan myyntitoiminnassa. Nämä ehdot koskevat Turun Uunisepät Oy:n (”myyjä”) ja kuluttajien (”ostaja”) välisiä kauppoja. Nämä ehdot koskevat kaikkia myyjän tekemiä tulisijatuotteiden toimituksia, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, yhtiön kuluttajien kanssa tekemissä sopimuksissa ensisijaisesti Suomen kuluttajansuojalakia ja toissijaisesti Suomen kauppalakia.

Myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet, joita ei kyetä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin, ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa tai kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

3. Tarjous

Ellei tarjouksessa muuta mainita, se on voimassa 14 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta.

4. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy siinä vaiheessa, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Tarjous hyväksytään allekirjoittamalla tilaussopimus, jonka liitteenä ovat nämä myynti- ja toimitusehdot sekä ohjeet asiakkaalle toimitusta ja asennusta varten, mitoituskuvat ja tekniset dokumentit, tarvikeluettelo ja käyttö- ja huolto-ohje. Allekirjoitettu tilaussopimus sitoo kumpaakin osapuolta. Siltä osin kuin kaupan ehdot poikkeavat näissä ehdoissa sovitusta, näistä ehdoista poikkeavat kaupan ehdot vahvistetaan tilaussopimuksessa. Ostajan vastuulla on tarkistaa tilaussopimuksen ja sen liitteiden oikeellisuus ja viipymättä ilmoittaa siinä havaitsemistaan virheistä. Ostaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Esim. jos purkutyössä löytyy asbestia tai kohteen rakenteet ei vastaa annettuja tietoja, niin näistä syntyneet ylimääräiset kustannukset kuuluvat ostajalle.

5. Maksuehdot

Maksuehto on 14 pv netto (tarvikkeet) ja 14 pv netto (asennus). Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Huomautukset on tehtävä kirjallisesti 8 pv kuluessa laskun päiväyksestä lukien. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä: tarvikkeet laskutetaan 14 vuorokauden maksuajalla tarvikkeiden lähtiessä tehtaalta ja asennus laskutetaan 14 vuorokauden maksuajalla asennustyön valmistuttua. Mikäli uunin viimeistely siirtyy asiakkaan toivomuksesta, tulee asiakkaan maksaa 2/3 asennuslaskusta. Mikäli toimituksessa on virhe, asiakkaan on maksettava tarvikelasku sen selvältä ja riidattomalta osin alkuperäisenä eräpäivänä. Loppuosa on maksettava virheen tai puutteen tultua korjatuksi. Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin, kunnes koko kauppahinta on maksettu.

6. Toimitusaika, toimitusehto ja vaaranvastuun siirtyminen

Toimitusehto on Finnterms 2001 ehtojen mukainen DDU. Rahti ja kuljetusvakuutus veloitetaan asiakkaalta. Myyjä toimittaa tilatut tulisija- ja hormitarvikkeet lavoille pakattuna sopimuksessa sovittuun kohteeseen. Tarjouksessa ja tilaussopimuksessa olevat toimitusajat ovat sen hetkisiä arvioita. Myyjä ei sitoudu siihen, että toimitus tehdään jonakin tiettynä ajankohtana eikä myyjä vastaa vahingoista tai menetyksistä, joita voi aiheutua siitä, että toimitus myöhästyy arvioidusta toimitusajankohdasta. Tavaran hallinta ja vaaranvastuu siirtyy ostajalle myyjän toimitettua tuotteen sovittuun kohteeseen. Ostaja huolehtii tulisijatuotteiden ja tarvikkeiden asianmukaisesta suojauksesta ja säilytyksestä toimituksen ja asennuksen välisenä aikana.


7. Toimitusajan muutokset

Kaikista muutoksista toimitusaikaan on sovittava myyjän kanssa kirjallisesti. Ostajan on ilmoitettava uusi toimitusaika viimeistään neljä (4) viikkoa ennen tavaran toimitusta. Mikäli ostaja tekee toimitusajan muutoksen lyhyemmässä ajassa, on toimitusajan muutoksesta maksettava korvaus vähintään 150 €. Mikäli alkuperäiseen toimitusajankohtaan on vähemmän kuin 2 (kaksi) viikkoa tai tavara on jo lastattu, muutokset eivät ole enää lainkaan mahdollisia. Ostaja on tällöin velvollinen hoitamaan varastoinnin esim. rahdinkuljettajan terminaaliin ja maksaa varastoinnista syntyneet kustannukset varastoinnin suorittajalle.

8. Tilaussopimuksen muutokset
8.1. Myyjän muutosoikeus

Myyjä kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja uudistaa mallistoaan pyrkimyksin tuottaa parhaat tekniset ratkaisut tuotteisiinsa. Tuotteisiin tehdään päivityksiä, jotka voivat vaikuttaa jossain määrin tuotteen yksityiskohtiin ja ulkonäköön muuttamatta kuitenkaan tuotteen ulkonäköä olennaisesti. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tilaussopimuksen mukaista tuotetta malliston muuttuessailman etukäteisilmoitusta ostajalle edellyttäen, ettei muutos olennaisesti muuta tuotteen ulkonäköä. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi pintamateriaaliin, takkaluukun ulkonäköön, kahvan sijoitteluun, takan korkeuteen tai takkaluukkujen sijoitteluun liittyvät olennaista vähäisemmät muutokset. Olennaisista tuotteen ulkonäköön liittyvistä muutoksista ilmoitetaan ostajalle aina hyvissä ajoin etukäteen toimittamalla postitse muutosilmoitus ostajan toimitussopimuksessa merkittyyn postiosoitteeseen. Ostajalla on tällöin muutosilmoituksessa esitettyyn määräpäivään mennessä (pääsääntöisesti vähintään 2 viikkoa) mahdollisuus kuluitta purkaa tilaussopimus. Mikäli ostaja purkaa tilaussopimuksen malliston muutoksen vuoksi, palautetaan ostajan mahdollisesti suorittama maksu täysimääräisesti lisättynä korkolain 3 luvun 2 §:n mukaisella korolla (tuottokorko).

8.2. Ostajan muutosoikeus

Ostaja voi ehdottaa muutoksia tilaussopimukseen jäljempänä ilmoitetun menettelyn mukaisesti. Muutosehdotus tulee tehdä hyvissä ajoin ja aina viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen alkuperäistä toimitussopimuksessa sovittua toimitusajankohtaa (huomioi lisäksi jäljempänä mainitut muutosilmoitusajat). Kaikista muutoksista on sovittava myyjän kanssa etukäteen kirjallisesti, jotta muutoksesta tulee myyjää sitova. Muutoksesta aiheutuvista kaikista lisäkustannuksista vastaa yksin ostaja ja lisäksi ostajalta voidaan veloittaa käsittelymaksu, joka on määrältään vähintään 250 €.

Ostajan tulee tehdä ehdotus kirjallisesti myyjälle ja varmistua siitä, että myyjä on saanut ostajan ehdotuksen tietoonsa. Myyjä ilmoittaa ostajalle kirjallisesti, onko muutos mahdollinen, miten muutos voidaan toteuttaa ja mikä on muutoksen tekemisestä ostajalle aiheutuva kustannus (muutosta koskeva tarjous). Mikäli ostaja hyväksyy myyjän muutosta koskevan tarjouksen, myyjä vahvistaa sovitun muutoksen uudella tilausvahvistuksella, jossa vahvistetaan muutoksesta maksettava korvaus, uusi toimitusajankohta ja muut muutoksen ehdot. Myyjä ei ole velvollinen tekemään ostajan ehdottamia muutoksia tilaukseen, ennen kuin muutoksen aiheuttamien kustannusten korvaamisesta on sovittu.

Kivipintaisissa tulisijoissa ostajan pitää tehdä muutosehdotus myyjälle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen toimitusta ja muissa tulisijoissa ja tarvikkeissa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen toimitusta. Edellä mainittuja ajankohtia myöhemmin tehtävistä muutosehdotuksista, jotka johtavat sopimukseen veloitetaan lisänä käsittelymaksu, joka on määrältään vähintään 250 euroa.

9. Tavaran vastaanotto

Ostajan tulee ennen tulisija- ja hormitarvikkeiden toimitusta huolehtia näiden ehtojen liitteenä olevien toimitusta ja asennusta varten tehtyjen ohjeiden mukaisista asioista ja toimenpiteistä, jotka ovat edellytys sille, että toimitus voidaan suorittaa asianmukaisesti (liite tulisijantoimituksen saapuessa toimi näin). Ostajalla on velvollisuus tarkastaa toimituksen oikeellisuus ja verrattava sitä rahtikirjan tietoihin. Lisäksi on tarkastettava toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan. Näkyvät vahingot asiakkaan on merkittävä luovutushetkellä rahtikirjaan kuljetusliikettä varten. Jos toimitus on joltain osin puutteellinen tai virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle tai lähimpään myymälään viimeistään 5 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Määräajan umpeuduttua ostaja menettää oikeutensa vedota toimituksen vaurioihin tai puutteisiin.

10. Asennus

Tulisijatuotteen asennuksen suorittaa myyjän valtuuttama asentaja. Tulisijan asennusajasta sovitaan tarkemmin ostajan ilmoitettua asennuspaikan olevan valmis. Ostajan velvollisuudet ennen asennusta ja asennuksen aikana on määritelty näiden sopimusehtojen liitteenä olevissa ohjeissa toimitusta ja asennusta varten. Ostajan on ennen asennusta huolehdittava näissä ohjeissa määritellyistä asioista ja toimenpiteistä, jotka ovat edellytyksenä tulisijatuotteen asennukselle. Asentajan matka- ja majoituskustannukset sisältyvät hintaan edestakaisen automatkan ollessa alle 200 km. Muissa tapauksissa matkakustannuksista on sovittava erikseen myyjän kanssa.

11. Tuotteiden ominaisuudet

Toimituksen sisältö ja tuotteiden laatu määräytyvät tilaussopimuksen ja sen liitteinä olevien dokumenttien mukaisesti. Myyjä vastaa tuotteiden laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen ja käyttöolosuhteisiin liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

12. Takuu ja myyjän vastuu virheistä

Ostajan tai hänen edustajansa on allekirjoitettava takuukortti heti asennustyön valmistumisen jälkeen. Mahdolliset puutteet, virheet ja epäkohdat merkitään takuukorttiin.

12.1
Takuuajat alkavat siitä päivästä, kun myyjän valtuuttama asentaja on asentanut tulisijan ja asiakas on allekirjoittanut takuukortin. Myyjä myöntää tulisijatuotteelle materiaali- ja valmistusvirheille kahden vuoden takuun. Tulipesän elementeille myyjä myöntää kuitenkin 5 vuoden takuun. Takuuaikana tehdyt takuukorjaukset eivät jatka tuotteelle myönnettyä takuuaikaa. Takuuehdot ovat voimassa ainoastaan Suomessa asennetuissa tulisijoissa.

12.2
Myyjä sitoutuu takuuaikana korjaamaan käyttö-ja huolto-ohjeiden mukaisessa käytössä ilmenneet, konstruktiossa aineessa tai työssä esiintyvistä puutteellisuuksista johtuvat virheet joko korjaamalla tuotteen tai korvaamalla tuotteen tai sen osan uudella tai vastaavalla tuotteella.

Takuu ei korvaa slammatuissa pinnoissa, laattasaumoissa tai graniitti- ja marmoripinnoissa esiintyviä hiushalkeamia, jotka eivät vaikuta turvallisuuteen tai toimintaan, kuten ei myöskään vähäisiä sävyeroja laattojen ja kivien väreissä. Värivaihtelut ja lustoisuus ovat ominaisia laatoille ja kiville.

Myyjän takuu ei koske seuraavia tuotteita ja osia:
- Kipinäverkot, tiivisteet ja arina
- Tulisijan ulkopuoliset vesilämmönsiirtimet
- Ostajan itse asentama takka, esim. Balladi

12.3
Takuun voimaantulo edellyttää, että tulisijatuotteen asennuksen on suorittanut myyjän valtuuttama asentaja; asiakas on hyväksynyt asennuksen ja allekirjoittamalla tulisijan takuukortin ja palauttamalla sen tehtaalle sekä maksanut tulisijan kauppahinnan ja asennuksen tilaussopimuksen mukaisesti.

12.4
Myyjän vastuu koskee ainoastaan virheitä, jotka ilmenevät käytettäessä tuotetta oikein ostajalle annettujen kirjallisten käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Takuu ei koske virhettä, jotka ovat aiheutuneet ostajalle annettujen kirjallisten käyttö- ja huolto-ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta ostajasta johtuvasta seikasta. Takuu ei myöskään käsitä virhettä, jotka ovat aiheutuneet tavaran vastaanoton jälkeen syntyneistä seikoista, kuten ostajan väärin tekemistä tai teettämistä asennus-, korjaus-, tai huoltotöistä; huollon laiminlyönneistä; taikka luonnollisesta kulumisesta, liiallisesta polttamisesta tai asiakkaan tuottamista mekaanisista vaurioista.

13. Reklamointi

Jos toimitettu tuote on joltain osin virheellinen, ostajan tulee reklamoida kirjallisesti myyjälle heti virheen havaittuaan, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa asennuksesta. Asianmukainen reklamaatio on edellytys myyjän vastuulle virheistä. Ostajan huomaamasta, asennetussa tulisijatuotteessa olevasta virheestä on ostajan reklamoitava myyjälle kirjallisesti, täyttämällä huoltokutsu osoitteessa www.uunisepat.fi/ota-yhteytta/huoltokutsu. Reklamaation tulisi sisältää selvitys tuotteen hankkimisajasta ja -paikasta, virheen ilmenemistavasta, valokuva virheestä sekä ostajan vaatimuksista myyjälle.

14. Ylivoimainen este

Myyjä vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä silloin, kun velvollisuuden täyttämisen estää myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, jonka seurauksia myyjä ei kohtuudella ole voinut välttää eikä voittaa. Tällaisena esteenä pidetään mm. tulipaloa, luonnonilmiötä, lakkoa, työsulkua, sotaa, keskeisten toimittajien toimitusten estymistä, tuotantolaitteiston vaurioitumista ja tuonnin tai viennin rajoittamiseen liittyviä viranomaistoimenpiteitä.


OHJEISTUS ASIAKKAALLE:

Ennen toimitusta ja asennusta:
- Tulisijalle varattu paikka täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset paloturvallisuus- ja suojaetäisyysmääräykset. Valmistaja määrittää CE-merkinnässä ja/tai suoritustasoilmoituksessa tulisijan ja savuhormin suojaetäisyyden.
- Tulisijan perustus on kosteudelta eristetty, suora, sopimuksen liitteissä olevassa teknisissä tiedoissa määritellyn kokoinen, korkeudeltaan lattiapinnan tasolla, sekä kestävyydeltään riittävä tulisijan ja hormin painoon nähden.
- Tulisijan taustaseinät on tasoitettu etukäteen.
- Tulisija saa riittävästi korvausilmaa, eikä huoneistossa ole huomattavaa alipainetta.
- Savuhormi on paloviranomaisten hyväksymä ja yhteensopiva tulisijan kanssa ja että hormiin on tehty vuosittainen nuohous. Tulisijaan liitettävän hormin tulee täyttää rakennusmääräyskokoelman E3 mukaiset vaatimukset.
- Hormiliitosaukko on valmiina sopimuksen liitteenä olevassa teknisissä tiedoissa määritellyssä paikassa.
- Hormi on nuohottavissa
- Asennuskohteessa on saatavilla sähköä ja puhdasta vettä.
- Asennuskohteen lämpötila on vähintään + 10 astetta.
- Mikäli työ sisältää hormin asentamisen, ostajan tulee varmistaa, että hormille on riittävästi tilaa ja että välikatolla on tilaa tehdä asennustyötä. Asennettaessa hormi läpivienteineen, asiakkaan tulee varmistaa, että hormi läpivienteineen on asennettavissa osoitettuun paikkaan ilman esteitä. Asiakas varmistaa myös pääsyn välipohjaan sekä kulkutien välipohjassa.
- Perälautanosturilla varustetulla jakeluautolla on pääsy asennuskohteeseen ja tarvikkeet voidaan purkaa tasaiselle alustalle kuljetuslavoilla.
- Ostajan on huomioitava, että katolle on tarvittavat tikkaat sekä katolla liukuesteet ja lapetikkaat mikäli niitä ei ole tilaussopimuksella.
- Jos Turun Uunisepät ei toimita juuripellityssarjaa hormiin, on asiakas vastuussa hormin juuren suojauksesta.
- Ostajan tulee huolehtia, että ilmastointikoje on kytketty pois päältä asennuksen ajaksi.

UUNISEPPIEN TOIMITUKSEN SAAPUESSA TOIMI NÄIN

Tarkasta lavojen/pakkausten lukumäärä ja vertaa sitä rahtikirjan tietoihin (ostaja tai ostajan edustaja). Mikäli lavoja/pakkauksia puuttuu tai niissä näkyy vaurioita, pyydä kuljettajaa kirjaamaan ne rahtikirjaan. Tarkastuksen ja mahdollisten kirjausten jälkeen kuittaa rahtikirja. Ilmoita mahdollisista vaurioista välittömästi lähimpään Uuniseppien myymälään.
Lähin myymälä: www.uunisepat.fi. -> ota yhteyttä.

SEURAAVAN VIIDEN (5) VUOROKAUDEN AIKANA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET.
Jos tilauksenne sisältää sisäänkannon, voitte jättää seuraavat kohdat huomioimatta.
1. Poista tarvikkeiden ympäriltä olevat suojamuovit. Käytä niitä suojana ja alustana kun siirrät tarvikkeet asennuspaikan läheisyyteen.
2. Tarkista, että toimitus on pakkausluettelon mukainen (pakkausluettelo on toimituksen muovitaskussa).
3. ILMOITA MAHDOLLISISTA PUUTTEISTA VÄLITTÖMÄSTI OMA MYYJÄLLE TAI LÄHIMPÄÄN UUNISEPPIEN MYYMÄLÄÄN. Lähin myymälä: www.uunisepat.fi. -> ota yhteyttä.
4. Varastoi tulisijaelementit tasaiselle ja tukevalle alustalle säältä suojattuna. Laske elementit varovaisesti alustalle. Älä tiputa tai kolhi elementtejä.
5. Varastoi teräs- ja valurautaiset osat heti kuivaan paikkaan ruostumisen estämiseksi. Varastoi myös laastit kuivaan paikkaan.
6. Kanna tulisijaelementit mahdollisimman lähelle asennuspaikkaa viimeistään kaksi vuorokautta ennen asennusta. Ympäröivän lämpötilan tulee olla yli + 10 °C. Käsittele elementtejä varoen. Raskaimmat elementit painavat jopa yli 30 kg (riippuen uunin mallista), joten kantamiseen voidaan tarvita useampi henkilö.
7. OLE YHTEYDESSÄ ASENTAJAAN JA ILMOITA SISÄÄNKANTO TEHDYKSI.